Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

FORTEPIJONO PEDAGOGĖS ATSISVEIKINIMO PRELIUDAS. DANUTĖ VENCKEVIČIENĖ (1931-2020)

 

Venckev

Kauno miesto pianistų bendruomenė 2020 metų rugsėjo 20 d. atsisveikino su ilgamete Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja Danute Venckevičiene.

Į amžino poilsio vietą palydėjo ir poetinį žodį tarė Prisikėlimo parapijos kunigas Julius Grigonis. Kauno Petrašiūnų kapinėse, pušų prieglobstyje, paskutinius atsisveikinimo žodžius sakė evangelikų reformatų pastorius Tomas Šernas, Juozo Gruodžio konservatorijos direktorius Kęstutis Bliujus, pianistų bendruomenės atstovė Aldona Didžiulytė, atsiminimais pasidalino dukra, Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja Rymantė Venckevičiūtė. Su velione atsisveikino būrelis artimųjų, draugų, buvusių kolegų, mokinių.

 

„Sau į kelią neėmiau aš nieko.

Viskas Jums, brangieji mano, lieka.

Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,

Ir dangus nusėtas žvaigždėmis.“

                                   /Justinas Marcinkevičius/

 

DANUTĖ LAPURKAITĖ-VENCKEVIČIENĖ gimė 1931 metais Kaune, Lietuvos karininko Juozo Lapurkos (1941 metų tremtinio) ir Marijos Lapurkienės šeimoje.

Jos kelias į muzikos pasaulį prasidėjo ankstyvoje vaikystėje. Danutė lankė pokario laikmečiu atnaujinusią ugdymo veiklą Kauno muzikos mokyklą ir buvo įžymios pedagogės-pianistės Eugenijos Matiukienės mokinė. Tuo pat metu mokėsi ir baigė garsiąją Kauno Šeštąją gimnaziją Šančiuose. Toliau studijas tęsė Kauno konservatorijoje, o 1949 metais iškėlus konservatoriją bei garsiuosius specialistus Balį Dvarioną, Aldoną Dvarionienę, Jurgį Karnavičių ir kt. į Vilnių, su savo dėstytojais išvyko ir geriausieji studentai. Taip Danutė Lapurkaitė studijas pratęsė tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Vilniuje (dabar LMTA) prof. Aldonos Dvarionienės klasėje.  

Sėkmingai baigusi studijas pradėjo dirbti dabartinėje Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje bendrojo fortepijono skyriuje.

Svarbiausia žmogaus gyvenime – pėdsakas, kurį jis palieka. 1961 metais reikėjo formuoti savarankišką bendrojo fortepijono skyrių, kuriame dirbo 20 dėstytojų. Suburti darnų kolektyvą, parengti programas ir tęsti Balio Dvariono, Jono Bendoriaus, Kazimiero Viktoro Banaičio ir kt. pradėtą darbą įsipareigojo ir atliko dėstytojos Danutė Narkevičienė (pirmoji skyriaus vedėja), Danutė Venckevičienė, Aldona Simanavičienė. Jų įdiegtos ir puoselėtos mokslo tradicijos tęsiamos iki šiol.

Danutė Venckevičienė išleido gausų būrį mokinių, kurie tęsė studijas konservatorijoje (dabartinėje LMTA) ir plačiai paplito  po įvairias Lietuvos muzikos ir meno mokyklas kaip puikūs specialistai, jaunųjų muzikų ugdytojai. Daugelis tapo orkestrų bei muzikinio teatro artistais.

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendrojo fortepijono skyriuje Danutė Venckevičienė dirbo iki 1991 metų, išleido kelias  auklėtinių grupes, buvo jų dėmesinga patarėja ir globėja.  

Dėstytojos gyvenimo kelias buvo paženklintas aukšta kultūra, inteligencija bei dora. Ši karta, kurią drąsiai galime pavadinti AUKSO FONDO KARTA, tai dėstytojos Danutė Narkevičienė, Aldona Simanavičienė, Marija Timošenko, Birutė Budzinauskienė ir dar daug kitų, kūrė ir perdavė jau išpuoselėtas pianizmo tradicijas kitoms kartoms. Tai buvo be galo rūpestingos, atsidavusios savo dalykui mokytojos, pasiruošusios jauniesiems kolegoms padėti kiekviename žingsnyje, kad tik fortepijono moksle neliktų vietos amatininkiškumui, abejingumui.

Kai 1996 metais aktyvūs ir žingeidūs pianistai susibūrė bendrai veiklai, šios MOKYTOJOS pirmos ištiesė sveikinimo ranką: be pavydo, o tik su palaiminimu ir išmintingais patarimais, skatindamos nenuleisti rankų, puoselėti pradėtą veiklą, kūrybiškai išnaudoti atsiradusias naujas galimybes.

Danutę Venckevičienę kaip puikią specialistę, pareigingą mokytoją, draugišką bei nuoširdžią kolegę prisimena vyresnioji Kauno pianistų bendruomenės karta ir su liūdesiu, kad neteko dar vienos iškilios asmenybės, palikusios gilų pėdsaką tautos kultūros istorijoje, atsisveikino, linkėdami velionei amžinosios ramybės versmės.

 

Su Matiukiene

Doc. Eugenijos Matiukienės fortepijono klasė. 1947 m. Danutė Lapurkaitė – ketvirta iš kairės

 

venckev su klase

Dėst. Danutė Venckevičienė su auklėtinių grupe 1981 m.

 

fort skyrius

Bendrojo fortepijono skyrius 1991 m. Pirmoje eilėje iš kairės Marija Timošenko, Danutė Venckevičienė, Danutė Narkevičienė, Aldona Simanavičienė, Tomas Kukta.

 

Venckev su kolegėm

Dėstytojos Danutė Venckevičienė, Danutė Narkevičienė, Marija Timošenko, Aldona Simanavičienė, 1980 m.

 

Venc su klase

Dėst. Danutė Venckevičienė su savo klasės mokiniais

 

Parengė Aldona Didžiulytė